В Хабаровске отдельному специальному моторизованному батальону ВВ МВД России вручено войсковое знамя Обсуждение В Хабаровске отдельному специальному моторизованному батальону ВВ МВД России вручено войсковое знамя http://www.truppen.ru/taktika-i-navyki/novosti/v-xabarovske-otdel-nomu-spetscial-nomu-motorizovannomu-batal-onu-vv-mvd-rossii-vrucheno-voiskovoe-znamya.html Thu, 03 Nov 2016 13:47:50 +0000 JComments